print deze pagina

Code onafhankelijk advies

Bij het geven van adviezen staat het belang van de klant centraal. Indien de adviseur op enigerlei wijze beperkt is in zijn adviesvrijheid voor wat betreft zijn hoofdactiviteiten (bijv. door productieafspraken of vergelijkbare verplichtingen jegens een specifieke aanbieder) kan hij geen lid van Adfiz worden.

Bij het aangaan van het lidmaatschap zal hierover door het kandidaat-lid een verklaring dienen te worden ondertekend waarin hij aangeeft dat hij zich bij zijn advisering altijd zal laten leiden door het klantbelang en dat hij volledig vrij is in de advisering van zijn klanten.

Bekijk hieronder onze code van Onafhankelijk advies van Adfiz

Dijkstra Assurantiën b.v. te Leeuwarden is lid van Adfiz, brancheorganisatie voor adviseurs in financiële zekerheid.


De leden van deze organisatie zijn van mening dat:

 • In de bedrijfsvoering van Adfiz-leden (de belangen van) de cliënt centraal dient (dienen) te staan;
 • Adfiz-leden uitsluitend financiële producten aanbevelen en bemiddelen die passen bij de cliënt;
 • Adviesvrijheid een belangrijke voorwaarde is om de cliënt passende financiële producten aan te bevelen.


Als lid van Adfiz onderschrijven wij, onverminderd de wettelijke voorschriften en eventuele voorschriften uit zelfregulering in de branche, de onderstaande Adfiz-Code van onafhankelijk advies:

 1. Het is leden niet toegestaan om voor één of meer financiële producten of diensten exclusiviteitafspraken te hebben met één aanbieder.

 2. Het is leden niet toegestaan om (contractuele) afspraken te hebben met één of meer aanbieders terzake van (minimum) omzet of minimum aantallen, of anderszins (minimum) productieverplichtingen met aanbieders te hebben.

 3.  Leden voorkomen dat zij in een positie komen te verkeren waarin zij afhankelijk zijn van één of meer aanbieders en waardoor zij op grond van die afhankelijke positie gedwongen zijn om producten van de aanbieder waarvan zij afhankelijk zijn aan te bevelen of te bemiddelen.

 4. Leden zullen in hun communicatie met hun cliënt duidelijk maken dat zij deze code onderschrijven.

 5. Leden dienen periodiek, voor het eerst bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens volgens een nader vast te stellen periodiciteit van minimaal één maal per twee jaar, een door het bestuur opgestelde verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat zij aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde voldoen.

 6. Een lid is verplicht onverwijld en uit eigen beweging melding te doen aan het bestuur indien niet meer voldaan wordt aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde.

 7. Een lid is verplicht op eerste verzoek van het bestuur – indien daartoe naar de mening van het bestuur gerede aanleiding bestaat – alle informatie te verschaffen die voor het bestuur noodzakelijk is om te beoordelen of wordt voldaan aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde, e.e.a. in overeenstemming met de hierover in de statuten van de vereniging opgenomen verplichtingen.
  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • Interbank
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • Syntrusc
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar
  • regiobank
  • Reaal Verzekeringen
  • woonfonds
  • Europeesche Verzekeringen
  • Axent
  • Arag Rechtsbijstandverzekering
  • ABN Amro
  • Generali
  • HDI Gerling
  • ing
  • Onderline sGravenhage
  • regiobank
  • asr
  • nibc
  • HDI Gerling
  • Ardanta
  • Rialto
  • London
  • oomverzekeringen
  • Marsh
  • Amersfoortse
  • Direktbank
  • BNP
  • thomas
  • Goudse
  • Argenta
  • Unigarant
  • thomas
  • Risk
  • Mondial
  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • aegon
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • syntrus
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar

  De onafhankelijke financieel adviseur

  • Neemt u werk uit handen
  • Vergelijkt premies en voorwaarden
  • Is uw vraagbaak bij financiële veranderingen

  Nieuwsbrief ontvangen?

   klanten ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Meld u nu aan!

  Adfiz, adviseurs in financiële zekerheidErkend hypotheek adviseur