print deze pagina

Beroepscode

Deze Beroepscode is van toepassing op Erkend Hypotheekadviseurs, die als zodanig zijn ingeschreven in het register van Erkend Hypotheekadviseurs, gehouden door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs te Amsterdam.

Begripsomschrijving beroepscode

Artikel 1

In deze Beroepscode wordt verstaan onder:

Bestuur het bestuur van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs

Stichting de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs

Erkend Hypotheekadviseur* de natuurlijke persoon, die door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs in het door haar gehouden Register van Erkend Hypotheekadviseur is ingeschreven en –mede- adviseert over Hypothecaire Financieringen

Consument een natuurlijk persoon die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening het door de financiële sector ingesteld  instituut belast met geschilbeslechting

Tuchtcommissie Beroepscode de door de Stichting ingestelde
Erkend Hypotheekadviseurs commissie belast met de tuchtrechtelijke handhaving van de Beroepscode

Hypothecair Financier een geldgever die bedrijfsmatig Hypothecaire Financieringen verstrekt

Hypothecair Financiering een financiering tot zekerheid voor de terugbetaling waarvan een recht van hypotheek is gevestigd of wordt verlangd op een in
Nederland gelegen registergoed, dat bij de consument aan wie de financiering verstrekt is of zal worden, duurzaam voor eigen bewoning in gebruik is of zal zijn.

Registratie Erkend Hypotheekadviseurs

Artikel 2

Een natuurlijk persoon wordt alleen in het Register van Erkend Hypotheekadviseurs ingeschreven, indien:

a. hij in het bezit is van het diploma SEH Hypotheekadviseur of hem voor het bezit daarvan door het Bestuur ontheffing is verleend;

b. hij naar het oordeel van het Bestuur op voldoende wijze heeft aangetoond dat hij zich ten minste in een aaneengesloten periode van twaalf maanden, direct voorafgaande aan de datum van indiening van de registratieaanvraag, met regelmaat heeft beziggehouden met de advisering over hypothecaire financieringen;

c. hij schriftelijk aan het Bestuur heeft verklaard deze Beroepscode te onderschrijven en in overeenstemming daarmee te zullen handelen;

d. hij of zijn werkgever een naar het oordeel van het Bestuur van de Stichting toereikende beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten. Hiervan zijn uitgezonderd Erkend Hypotheekadviseurs werkzaam voor instellingen die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank.

Rechten en plichten Erkend Hypotheekadviseur

Artikel 3

Een Erkend Hypotheekadviseur is alleen gerechtigd zich als zodanig te presenteren als hij is ingeschreven in het register van Erkend Hypotheekadviseurs, gehouden door de Stichting. Een Erkend Hypotheekadviseur wordt geacht zijn dienstverlening met betrekking tot Hypothecaire Financieringen te allen tijde in de hoedanigheid van Erkend Hypotheekadviseur te verrichten.

Artikel 4

Een Erkend Hypotheekadviseur adviseert naar eer en geweten over Hypothecaire Financieringen en betracht in deze dienstverlening de nodige zorgvuldigheid. Hij zal steeds duidelijkheid verschaffen over de financiële, fiscale en juridische gevolgen van zijn advisering.

Artikel 5

De Erkend Hypotheekadviseur dient vakbekwaam te zijn en te blijven op het gebied waarop hij zijn diensten aanbiedt. Hij zal deelnemen aan door of namens de Stichting of de minister van Financiën te organiseren permanente educatie over onderwerpen die door de Stichting respectievelijk de minister van Financiën worden vastgesteld. Het niet deelnemen aan deze permanente educatie leidt tot doorhaling van de inschrijving in het register. Deze bepaling wordt nader geregeld in het reglement op de permanente educatie.

Artikel 6

Behoudens ter verkrijging van een Hypothecaire Financiering door een Consument, zal een Erkend Hypotheekadviseur hem bekende gegevens van en informatie over een Consument geheim houden.
Deze geheimhouding geldt niet voor gegevens van en informatie over de Consument in een geschil tussen de Erkend Hypotheekadviseur en de desbetreffende consument in behandeling bij een gerechtelijke instantie, het Kifid of de Tuchtcommissie Beroepscode Erkend Hypotheekadviseurs.

Artikel 7

Een Erkend Hypotheekadviseur onthoudt zich van onvolledige, misleidende of onjuiste uitlatingen in zijn dienstverlening, zowel naar Consumenten, naar Hypothecair Financiers, als naar andere bij de financieringen betrokken partijen.

Artikel 8

Een Erkend Hypotheekadviseur neemt in zijn advisering de belangen van de Consument als uitgangspunt. Een Erkend Hypotheekadviseur die in dienst van, ten behoeve van of in opdracht van een ander zijn diensten verleent, zal ook met de gerechtvaardigde belangen van die ander rekening houden.
Hij houdt in zijn advisering rekening met zowel de belangen van de Consument als het door de Hypothecair Financier te dragen kredietrisico en betracht de nodige zorgvuldigheid bij het verkrijgen van informatie met betrekking tot de Consument en het verstrekken van deze informatie aan de Hypothecair Financier.

Artikel 9

Een Erkend Hypotheekadviseur adviseert in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften van overheidsorganen en andere gedrags- of beroepsregels die gelden voor een Erkend Hypotheekadviseur. In het bijzonder zal hij in zijn advisering de Gedragscode Hypothecaire Financieringen naleven.

Artikel 10

Een Erkend Hypotheekadviseur onthoudt zich van adviezen, gedragingen en uitlatingen die schade kunnen toebrengen aan de consument, het imago van de financiële sector in het algemeen en die van de beroepsgroep van Erkend Hypotheekadviseurs in het bijzonder.

Artikel 11

Een Erkend Hypotheekadviseur gedraagt zich jegens zijn werkgever als een goed werknemer.

Artikel 12

De Erkend Hypotheekadviseur spant zich in fraude bij de aanvraag van een hypothecaire financiering te voorkomen.

Behandeling van klachten

Artikel 13

Een Consument die van oordeel is dat hij door een handelen van een Erkend Hypotheekadviseur in strijd met de Beroepscode of een nalaten van een Erkend Hypotheekadviseur om een bepaling uit de Beroepscode na te leven, in zijn belangen is geschaad, kan dit handelen of nalaten ter beoordeling voorleggen aan het Kifid.

Artikel 14

De Erkend Hypotheekadviseur verklaart zich ten aanzien van de naleving van deze Beroepscode te onderwerpen aan de geschilbeslechting door het Kifid.

Artikel 15

De Erkend Hypotheekadviseur verklaart zich ten aanzien van de naleving van deze Beroepscode eveneens te onderwerpen aan de uitspraken van de Tuchtcommissie Beroepscode Erkend Hypotheekadviseurs.

Slotbepaling

Artikel 16

De Beroepscode Erkend Hypotheekadviseurs wordt door het Bestuur
van de Stichting vastgesteld en gewijzigd conform de statuten van de
Stichting.


Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Erkenningsregeling hypotheekadviseurs op 17 juni 2009.


*) In dit document is gekozen voor het hanteren van de mannelijke voornaamwoorden, natuurlijk geldt de Beroepscode evenzeer voor vrouwelijke Erkend Hypotheekadviseurs.

  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • Interbank
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • Syntrusc
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar
  • regiobank
  • Reaal Verzekeringen
  • woonfonds
  • Europeesche Verzekeringen
  • Axent
  • Arag Rechtsbijstandverzekering
  • ABN Amro
  • Generali
  • HDI Gerling
  • ing
  • Onderline sGravenhage
  • regiobank
  • asr
  • nibc
  • HDI Gerling
  • Ardanta
  • Rialto
  • London
  • oomverzekeringen
  • Marsh
  • Amersfoortse
  • Direktbank
  • BNP
  • thomas
  • Goudse
  • Argenta
  • Unigarant
  • thomas
  • Risk
  • Mondial
  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • aegon
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • syntrus
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar

  De onafhankelijke financieel adviseur

  • Neemt u werk uit handen
  • Vergelijkt premies en voorwaarden
  • Is uw vraagbaak bij financiële veranderingen

  Nieuwsbrief ontvangen?

   klanten ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Meld u nu aan!

  Adfiz, adviseurs in financiële zekerheidErkend hypotheek adviseur